4 Stock

KONKURS 4 STOCK

Wsparcie małych i średnich firm w dostępie do rynku kapitałowego.

Budżet konkursu nr 1 – 10 000 000 PLN.

 

Wyślij zapytanie

 

  1. Przedmiot konkursu

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
o charakterze udziałowym lub dłużnym.

  1. Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Co może być dofinansowane?

Koszty usług doradczych przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym takich jak:

- w przypadku regulowanego rynku GPW:

a.            procedura obiegu informacji poufnych,

b.            polityka informacyjna spółki,

c.            raport due dilligence,

d.            wycena spółki,

e.            raport z audytu sprawozdań finansowych,

f.             memorandum informacyjne,

g.            prospekt emisyjny,

h.            teaser inwestycyjny,

i.             prezentacja inwestorska.

- w przypadku NewConnect:

a.            raport due dilligence,

b.            wycena spółki,

c.            raport z audytu sprawozdań finansowych,

d.            dokument informacyjny,

e.            memorandum informacyjne,

f.             prospekt emisyjny,

g.            teaser inwestycyjny,

h.            prezentacja inwestorska,

i.        dokument ofertowy.

 

Koszty usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym – w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:

a.            raport due dilligence,

b.            raport z audytu sprawozdań finansowych,

c.            dokument informacyjny lub nota informacyjna,

d.            memorandum informacyjne,

e.            prospekt emisyjny,

f.             warunki emisji,

g.            wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

 

  1. Wysokość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, ale nie więcej niż:

- 800 000 PLN w przypadku usług doradczych związanych z debiutem spółki na GPW,

- 100 000 PLN w przypadku usług doradczych związanych z debiutem spółki na NewConnect,

- 80 000 PLN w przypadku usług doradczych związanych z debiutem spółki na Catalyst lub 60 000 PLN w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji dla emitenta, którego inne papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Istnieje możliwość otrzymania zaliczki do 30% przyznanej dotacji!

 

  1. Terminy naborów

Wnioski można rejestrować do godziny 16:00 w dniu 31 marca 2016r.

 

Wyślij zapytanie